یکشنبه، 3 تیر، 1403
شهید علی عباس یاری زاده


وصيت نامه شهيد علي عباس ياري زاده
بسم الله الر حمن الر حيم 
لا حول و لا قوه الا با لله العلي العظيم
بار خدايا اكنون كه از صميم قلبم به سو يت گام بر مي دارم و همه اميدم به توست تو كل مي كنم برتو و آ‌تش تفنگم را بر صو رت پليد خم كافر نشا نه مي روم. قطره اي هون ناقا بلم را براي رضاي تو هديه مي كنم تا اينكه دين تو ، قرآ‌ن و اسلام و جمهو ري اسلامي به رهبري امام عزيز روح الله جا ويدان باشد . خدايا از تو مي خواهم كه به همين زود يها قدوم مبا رك سر بازان جند الله رزمند گان هميشه سر افراز را بر خاك معطر كر بلا فرود آ‌وري . خدايا در اين هجوم احتما لي قهر ما نان حق بر خصم كا فر غار تگر الطا ف و بر كات و صفوف مقر بين و مو كلين و فر شتگان در گا هت را به كمك اين تشنگان آ‌ب كو ثر فرو فر ست و به يكباره راه كر بلا ي معلا را از چنگال خصم كا فر آ زاد كن و امام شما غيور مردان جوانان فدا كار خطه خون از اجرو عجز آ خرت غا فل نشو يد و كلا مهاي پيا مبر گونه امام عزيزمان كه نشات گر فته از حجت ابن الحسن العسگري صا حب الز مان مي باشد آ ويزه گو شتان كنيد و لحظه هاي فدار كاري در راه خدا را مردانه سر دهيد و دل از دنيا ببريد كه آ‌خرت كو له باري به رضاي خدا مي خواهد و اما الان كه كا غذ سفيدي را سياه مي كنم رضا ي خدا را مي طلبم و از آ‌ينده خود اطلا عي ندارم .و اما پدر و مادر و برادران و خو اهران عزيزم ، اقوام و خو يشا وندان و دوستان در سو گ از دست دادن فرزندي در سوگ فقدان برادي و در عزاي از دست دادن دوستي گر يه نكنيد و اشكها يتان را براي كر بلا حرم سا لار شهيدان حرم مو لا ي شيعيان علي ابن ابيطا لب (ع) و قد س عزيزو سا ير اما مان و پيشو ا يان و شفاعت كنند گان آ‌خرت ما كه الان در چنگال كفر است بريزيد و افسوس بخو ريد كه ما از آ نها دوريم . در آ خر از خانواده عزيز و ساير آ‌شنا يان استد عا دارم كه در سو گ از دست دادن اين هديه نا قا بل شكيبا و صبور باشيد زيرا خدا با صبر كنند گان است " ان الله مع الصا برين " خدايا در اين لحظه مرگ ملك الموت را چون دسته گلي خو شبو در نظر ما جلو گر ساز.
خدايا در او لين لحظه رفتن ما از دنيا مو لا يمان علي (ع) را بر با لين ما برسان
پر ور د گا را عذاب قبر را از سر همه ما بردار و در رحمت آ خرت را بر روي همه ما بگشا
خدايا خدايا تا انقلاب مهدي حتي كنار مهدي خميني را نگهدار
رزمند گان اسلام نصرت عطا بفر ما آ مين يا رب العا لمين

چاپ   ایمیل